Lê, T. H. (2022) “Đặc điểm lâm sàng và thực trạng chẩn đoán ung thư thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện nay”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), tr 115–123. doi: 10.54436/jns.2022.02.445.