Trần, T. H. O. và Nguyễn, T. B. T. (2022) “Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), tr 96–103. doi: 10.54436/jns.2022.02.466.