Phạm, T. S. và Lê, T. A. T. (2023) “Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-cov-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 6(02), tr 23–32. doi: 10.54436/jns.2023.02.543.