Vũ, V. T. và Thân, T. B. (2023) “Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 6(02), tr 6–15. doi: 10.54436/jns.2023.02.585.