Nguyễn, T. T. L., Đỗ, M. S. và Nguyễn, T. N. (2023) “Thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2023”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), tr 6–14. doi: 10.54436/jns.2023.06.691.