Nguyễn, T. N., Trần, K. L., Phạm, H. T., Hà, H. H. và Nguyễn, T. H. L. (2023) “Kiến thức và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), tr 15–24. doi: 10.54436/jns.2023.06.699.