Nguyễn, T. V. A. và Trương, T. A. . (2023) “Đánh giá thay đổi kiến thức và thái độ về phòng bệnh sán lá gan lớn ở người bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ sau giáo dục sức khỏe”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), tr 34–43. doi: 10.54436/jns.2023.06.725.