[1]
T. V. A. Trần, Q. T. Đinh, A. T. Nguyễn, T. H. Đinh, và T. H. Vũ, “Một số khó khăn của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khi tham gia học tập theo hệ thống tín chỉ năm học 2016 - 2017”, JNS, vol 1, số p.h 3, tr 70–76, tháng 9 2018.