[1]
T. H. Tăng, T. H. Tăng, và M. S. Đỗ, “Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019”, JNS, vol 3, số p.h 5, tr 46–55, tháng 11 2020.