[1]
T. B. T. Nguyễn, T. H. O. Trần, và T. D. Bùi, “Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng”, JNS, vol 3, số p.h 5, tr 148–157, tháng 11 2020.