[1]
T. V. A. Trần và T. H. Đinh, “Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2018-2020”, JNS, vol 4, số p.h 2, tr 40–48, tháng 6 2021.