[1]
T. P. Đào, B. U. Đặng, và T. T. Phạm, “Đánh giá thực hành quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch của sinh viên Cao đẳng điều dưỡng năm 2 tại các Khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2018”, JNS, vol 3, số p.h 2, tr 05–13, tháng 9 2020.