[1]
T. N. M. Dương và T. D. Khang, “Thực trạng chăm sóc, theo dõi ống thông động mạch của điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021”, JNS, vol 5, số p.h 03, tr 72–79, tháng 7 2022.