[1]
T. H. Lê, “Đặc điểm lâm sàng và thực trạng chẩn đoán ung thư thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện nay”, JNS, vol 5, số p.h 02, tr 115–123, tháng 5 2022.