[1]
V. T. Vũ và T. B. Thân, “Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022”, JNS, vol 6, số p.h 02, tr 6–15, tháng 3 2023.