[1]
T. T. L. Nguyễn, M. S. Đỗ, và T. N. Nguyễn, “Thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2023”, JNS, vol 6, số p.h 06, tr 6–14, tháng 10 2023.