[1]
T. V. A. Nguyễn và T. A. . Trương, “Đánh giá thay đổi kiến thức và thái độ về phòng bệnh sán lá gan lớn ở người bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ sau giáo dục sức khỏe”, JNS, vol 6, số p.h 06, tr 34–43, tháng 11 2023.