Trần, T. V. A., Q. T. Đinh, A. T. Nguyễn, T. H. Đinh, và T. H. Vũ. “Một số Khó khăn của Sinh Viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Khi Tham Gia học tập Theo hệ thống tín chỉ năm học 2016 - 2017”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 1, số p.h 3, Tháng Chín 2018, tr 70-76, https://jns.vn/index.php/journal/article/view/146.