Tăng, T. H., T. H. Tăng, và M. S. Đỗ. “Một số yếu tố Liên Quan đến Stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng Viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 3, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2020, tr 46-55, https://jns.vn/index.php/journal/article/view/273.