Nguyễn, T. B. T., T. H. O. Trần, và T. D. Bùi. “Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 3, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2020, tr 148-57, https://jns.vn/index.php/journal/article/view/286.