Hồ, T. L. V., T. H. C. Võ, T. K. N. Nguyễn, T. L. A. Hoàng, T. H. Trần, và T. K. T. Trần. “Ý định Và thái độ đối với việc Tiêm phòng Vaccine Covid-19 của Học Sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng Và học Sinh Trường Trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 5, số p.h 02, Tháng Năm 2022, tr 49-60, doi:10.54436/jns.2022.02.414.