Hồ, T. L. V., T. T. Phạm, và T. N. B. Dương. “Kiến thức Và thái độ về người Cao tuổi của Sinh Viên Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 5, số p.h 03, Tháng Sáu 2022, tr 6-20, doi:10.54436/jns.2022.03.432.