Trần, T. H. O., và T. B. T. Nguyễn. “Tình trạng Dinh dưỡng Theo Thang điểm đánh Giá chủ Quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội Trú tại Khoa Nội Tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Cam Ranh”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 5, số p.h 02, Tháng Năm 2022, tr 96-103, doi:10.54436/jns.2022.02.466.