Dương, T. N. B., T. T. H. Nguyễn, T. T. Dương, và L. N. M. Nguyễn. “Đánh Giá năng lực thực hành dựa vào bằng chứng (EBP) của Sinh Viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 5, số p.h 04, Tháng Mười-Một 2022, tr 60-69, doi:10.54436/jns.2022.04.499.