Dang, T. H., và M. S. Do. “Satisfaction of Nursing Learners With Training Activities of Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital in 2022”. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol 6, số p.h 01, Tháng Chạp 2022, tr 6-13, doi:10.54436/jns.2023.01.505.