Trần, Thị Vân Anh, Quốc Thắng Đinh, Anh Tuấn Nguyễn, Thị Hạnh Đinh, và Thị Huệ Vũ. “Một số Khó khăn của Sinh Viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Khi Tham Gia học tập Theo hệ thống tín chỉ năm học 2016 - 2017”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 1, no. 3 (Tháng Chín 14, 2018): 70–76. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/146.