Tăng, Thị Hảo, Thị Hải Tăng, và Minh Sinh Đỗ. “Một số yếu tố Liên Quan đến Stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng Viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 3, no. 5 (Tháng Mười-Một 5, 2020): 46–55. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/273.