Nguyễn, Thị Bích Trâm, Thị Hoàng Oanh Trần, và Thị Diệu Bùi. “Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 3, no. 5 (Tháng Mười-Một 5, 2020): 148–157. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/286.