Phạm, Thị Thu, và Thị Vân Anh Trần. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Viêm ruột thừa Có biến chứng Và kết Quả điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nam Định”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 4, no. 2 (Tháng Sáu 28, 2021): 94–101. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/330.