Hồ, Thị Lan Vi, Thị Hàn Châu Võ, Thị Kim Ngọc Nguyễn, Thị Lâm Anh Hoàng, Thị Hiền Trần, và Thị Kim Thoa Trần. “Ý định Và thái độ đối với việc Tiêm phòng Vaccine Covid-19 của Học Sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng Và học Sinh Trường Trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 5, no. 02 (Tháng Năm 16, 2022): 49–60. Truy cập Tháng Tám 12, 2022. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/414.