Trương, Thị Thắm, và Văn Thành Vũ. “Kiến thức Và thực hành tự chăm sóc của người bệnh Lao điều trị ngoại Trú tại Bệnh viện Đa Khoa thành phố Thái Bình Sau giáo dục sức Khoẻ”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 5, no. 03 (Tháng Sáu 24, 2022): 21–32. Truy cập Tháng Giêng 27, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/446.