Phạm, Thu Sương, và Thị Anh Thư Lê. “Kiến thức, thái độ Và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-Cov-2 tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Hóc Môn”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 6, no. 02 (Tháng Ba 17, 2023): 23–32. Truy cập Tháng Ba 28, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/543.