Nguyễn, Thị Vân Anh, và Tuấn Anh Trương. “Đánh Giá Thay đổi kiến thức Và thái độ về phòng bệnh sán Lá Gan lớn ở người bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ Sau giáo dục sức khỏe”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 6, no. 06 (Tháng Mười-Một 6, 2023): 34–43. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/725.