Trịnh, Thị Hải Yến, Thị Minh Chính Nguyễn, Phương Thúy Hồ, và Văn Sơn Phạm. “Đánh Giá Thay đổi tuân Thủ điều Trị của người bệnh tăng huyết áp điều Trị ngoại Trú tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa năm 2023 Sau giáo dục sức khỏe”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 6, no. 06 (Tháng Mười-Một 8, 2023): 44–52. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/728.