Nguyễn, Thị Thu Hường, Thị Lan Anh Nguyễn, và Đình Liên Nguyễn. “Đánh Giá chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau phẫu thuật nội Soi cắt U Phì đại lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện E năm 2022”. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 6, no. 06 (Tháng Mười-Một 14, 2023): 60–66. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://jns.vn/index.php/journal/article/view/744.