Thông tin cho Tác giả

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO

Thông tin cho Tác giả

1. Quy định bài đăng trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

Tải quy định

2. Hướng dẫn đăng nhập và gửi bài trực tuyến. Nhận và kết quả chỉnh sửa sau phản biện

Tải hướng dẫn

3. Quy định và hướng dẫn nộp lệ phí đăng bài trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

Tải hướng dẫn

Số mới ra

Gửi bài mới