Quy trình xuất bản

Lưu đồ Quy trình xuất bản Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

STT Các bước 

Cách thức

thực hiện
Chịu trách nhiệm

Thời gian thực hiện

1

Tiếp nhận

bài viết

- Tác giả Gửi trực tiếp bài viết qua email của tạp chí: jns@ndun.edu.vn

- Tác giả gửi bản cam kết xác nhận bài báo – bản scan có chữ ký.

Tác giả,

Thư ký
Tối đa 30 ngày
2

Kiểm tra

 bài viết

- Thư ký biên tập sẽ kiểm tra các bài viết nhằm đảm bảo các quy định của tạp chí về chủ đề, cấu trúc/formt, và đạo đức nghiên cứu (trong vòng 1 tuần).

- Thông báo về tình trạng bài báo:

+ Nếu đúng: tiếp nhận bài viết và gửi email thông báo đến TG

+ Nếu không đúng: từ chối nhận bài. Gửi email thông báo lý do đến tác giả và đề nghị chỉnh sửa theo đúng quy định.

Thư ký

Tối đa 7 ngày
3

Phản biện

bài viết

- Các bài viết đúng thể lệ của tạp chí được lên danh sách phản biện và trình Tổng Biên tập (TBT) để xác định các chuyên gia phù hợp tham gia phản biện cho mỗi bài báo.

- Thư ký sau khi nhận được phê duyệt:

+ Gửi thư mời tới các chuyên gia mời phản biện bản thảo bài báo.

+ Gửi bản thảo bài báo và biểu mẫu nhận xét bản thảo bài báo cho các chuyên gia đồng ý phản biện.

+ Mỗi bản thảo bài báo được gửi cho 02 chuyên gia phản biện độc lập (sau khi đã xóa thông tin về tác giả). Nội dung của bản thảo bài báo được giữ bí mật, các phản biện không chia sẻ các thông tin về bản thảo bài báo với bất cứ ai mà không có sự cho phép trước của Tổng biên tập.

+ Chuyên gian phản biện thẩm định trên phiếu thẩm định và hoặc trực tiếp trên bản thảo bài báo và gửi kết quả thẩm định đến Ban Biên tập (BBT/BTK) trong vòng 2 tuần sau khi tiếp nhận.
Thư ký, Phản biện, TBT Tối đa 15 ngày
4

Xử lý kết quả

 phản biện

+ Bài báo được hai phản biện đồng ý

- Thư ký chuyển kết quả thẩm định đến tác giả (yêu cầu bỏ tên người phản biện trước khi gửi cho TG). Tác giả hiệu chỉnh bài viết theo ý kiến của Phản biện và gửi kết quả hiệu chỉnh đến thư ký.

+ Bài báo được một phản biện đồng ý, một phản biện không đồng ý

- Thư ký thông báo đến tác giả về ý kiến của 2 phản biện và gửi bài báo đến phản biện thứ 3 (đảm bảo việc ẩn danh).

- Nếu bài báo được phản biện thứ 3 đồng ý đăng thì tiến hành quy trình như bài báo được hai phản biện đồng ý.

- Trong trường hợp có các ý kiến khác nhau của các phản biện thì thư ký báo cáo Tổng biên tập quyết định.

+ PB không đồng ý: thông báo cho tác giả và bài báo không được xem xét xuất bản.
Phản biện, Thư ký Tối đa 7 ngày
5

Duyệt bài

- Định dạng bài viết.

- Gửi tác giả kiểm tra lại bài báo đã được biên tập (định dạng .pdf)

- Nếu tác giả đề nghị hiệu chỉnh (chính tả, ngữ pháp): BBT sửa theo yêu cầu của tác giả.

- Nếu tác giả đề nghị hiệu chỉnh nội dung: Thư ký xin ý kiến TBT quyết định.

- Chuyển bài viết đã được tác giả hiệu chỉnh lần cuối đến TBT duyệt đăng.

- Tổng Biên tập duyệt bài viết: Chấp nhận hoặc từ chối đăng.
Thư ký, TBT Tối đa 7 ngày
6

Biên tập

 kỹ thuật

- Bài báo đã được các phản biện đồng ý và tác giả hoàn thành việc chỉnh sửa được biên tập kỹ thuật và xếp số. Việc xếp số thực hiện theo nguyên tắc: Theo trình tự thời gian bài báo được nhận đăng; Theo các nhóm chủ đề, nội dung, loại bài báo.

- Biên tập “Bản bông” của Tạp chí

+ Thư ký biên tập tập hợp bài/ảnh chuyển cho bộ phận thiết kế/người dàn trang.

+ Người thiết kế/người dàn trang sẽ gửi bản bông cho thư ký biên tập rà soát, chỉnh sửa.

+ Thư ký biên tập trình Tổng Biên tập hoặc Phó tổng biên tập duyệt bản cuối.
Thư ký, người thiết kế, TBT Tối đa 7 ngày
7

In ấn, phát hành

và nộp lưu chiểu

- Bản duyệt cuối (Tổng Biên tập hoặc Phó tổng biên tập duyệt) sẽ được chuyển cho nhà in.

- Lựa chọn và ký kết hợp đồng với nơi in Tạp chí.

- In ấn, phát hành Tạp chí.
TBT,Thư ký Tối đa 7 ngày

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...