Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng là tạp chí chính thức, duy nhất và là cơ quan ngôn luận của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Tạp chí có tôn chỉ, mục đích:

(1) - Thông tin về các hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực điều dưỡng và lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

(2) - Công bố, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng.

Mục tiêu của Tạp chí là:

(1) - Công bố các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực điều dưỡng của cán bộ, giảng viên, người học của Nhà trường và các nhà khoa học trong và ngoài nước;

(2) - Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của cán bộ, giảng viên, người học của Nhà trường;

(3) - Tạo ra môi trường trao đổi học thuật và cầu nối giữa lý thuật với thực tiễn, giữa các nhà giáo, các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách ở cả trong và ngoài nước.

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Microsoft Edge, Brave,...