Hướng dẫn tác giả

Các tác giả gửi bản thảo bài báo khoa học tới Tạp chí Khoa học Điều dưỡng cần đọc kỹ các hướng dẫn dưới đây:

A. CÁC LOẠI BÀI BÁO

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng là tạp chí có bình duyệt (peer-reviewed journal) xuất bản các loại bài báo sau:

 • Nghiên cứu gốc (Original papers);
 • Tổng quan (Review papers);
 • Tóm tắt luận án, luận văn (Thesis review/dissertation review).
 • Thông tin khoa học công nghệ y-dược (Pharmacetical and medical scientific information)

B. QUI ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG

Nội dung bài viết: Các bài viết phải có nội dung khoa học, cung cấp những kiến thức và thực tiễn phục vụ cho sự phát triển của ngành và nghề nghiệp điều dưỡng.

Bài đăng gửi về: Ban biên tập Tạp chí Khoa học điều dưỡng

Địa chỉ: Phòng 114 - Tầng 1 - Nhà hiệu bộ - Trường đại học Điều dưỡng Nam Định - 257 Hàn Thuyên,Tp. Nam Định, Nam Định, Việt Nam. Điện thoại: (0228) 649666. Hotline: 094 967 9883

Email: jns@ndun.edu.vn

Tác giả gửi 01 bản thảo dạng file.doc/docx về Ban biên tập theo địa chỉ Email ở trên.

Yêu cầu:

I.     Định dạng chung cho các bài báo: khổ giấy A4, bảng mã Unicode,font chữ Arial, cỡ chữ 11,cách dòng 1 (single),các lề trên-dưới và trái-phải đều 2cm,các mục chính đánh số thứ tự 1, 2, 3, 3.1, 3.2, nhưng không quá 3 con số, nội dung cô đọng với dung lượng một bài không quá 3500 từ không kể tóm tắt, biểu đồ và tài liệu tham khảo.

II.     Trình tự bài viết:

a)     BÀI NGHIÊN CỨU GỐC

Tên bài: Chữ in hoa tiếng Việt, tối đa không quá 30 từ tiếng Việt, với bài nghiên cứu phải có đầy đủ nội dung nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, địa điểm và thời gian nghiên cứu.

Tên tác giả hoặc nhóm tác giả: ghi đầy đủ họ và tên, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại, email phía dưới tên bài, góc phải.

Tóm tắt: (bắt buộc) gồm 2 phần:

-    Tóm tắt (tiếng Việt): không quá 300 từ tiếng Việt với đủ các từ mục Mục tiêu, Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Kết luận, Từ khóa.

-    Tóm tắt (tiếng Anh): là phần dịch ra tiếng Anh của tóm tắt tiếng Việt, bao gồm cả tên bài bằng tiếng Anh, các từ mục Objective(s), Method, Result, Conclusion, Key word. Đảm bảo phù hợp về cấu trúc câu, đúng ngữ pháp, danh pháp và thuật ngữ chuyên môn.

1.    Đặt vấn đề: giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu, mục đích của nghiên cứu mà bài báo đề cập và mục tiêu cụ thể của nghiên cứu.

2.    Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chỉ rõ đối tượng, thời gian, địa điểm tiến hành nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp đo lường và đánh giá đã sử dụng.

3.     Kết quả: Trình bày những kết quả chính của nghiên cứu, các bảng và hình phải rõ ràng, có đánh số thứ tự.

4.     Bàn luận: từ các kết quả chính, rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

5.     Kết luận: khái quát các kết quả chính của nghiên cứu và trả lời cho mục tiêu nghiên cứu.

Lời cảm ơn: cảm ơn sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, đề tài, cơ quan và/hoặc tổ chức đã hỗ trợ để thực hiện bài tổng quan này.

Tài liệu tham khảo: Tác giả nên dùng phần mềm Endnote (http://endnote.com/) để trích dẫn tài liệu tham khảo; theo hệ thống trích dẫn Vancouver, theo thứ tự tiếng Việt trước tiếng Anh sau và vần ABC theo tên tác giả.

Ví dụ tài liệu tham khảo:

  • Tham khảo từ các bài báo:
   • Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hữu Kha. Suy dinh dưỡng tại Việt Nam và một số yếu tố liên quan, 2016. Tạp chí Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển 2017; 20(5): 14 – 19.
   • Leurs R, Church MK, Taglialatela M. H1-antihistamines: inverse agonism, anti-inflammatory actions and cardiac effects. Clin Exp Allergy. 2002 Apr;32(4):489-498
  • Tham khảo từ sách:
   • Lê Quang Công, Nguyễn Cảnh Toàn. Phan Văn Sáng. Cẩm nang vi sinh vật y học. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2005: 99 - 127.
   • Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002
  • Tham khảo từ chương/bài của sách:
   • Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113

b)     BÀI TỔNG QUAN

Bài báo tổng quan tập trung thể hiện các chủ đề quan trọng; và cung cấp một cách hệ thống từ các nghiên cứu truớc về một chủ đề nhất định thuộc lĩnh vực điều dưỡng, từ đó đưa ra những nhận định về ưu, nhược điểm, xu hướng và triển vọng nghiên cứu của chủ đề đó trong thời gian tới để phục vụ cho sự phát triển của ngành và nghề nghiệp điều dưỡng. Tác giả nên mô tả chi tiết quy trình tìm kiếm tài liệu tham khảo, số luợng tài liệu, cách thức loại-chọn tài liệu tham khảo sử dụng.

Tên bài: Chữ in hoa tiếng Việt, tối đa không quá 30 từ tiếng Việt, với bài nghiên cứu phải có đầy đủ nội dung nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, địa điểm và thời gian nghiên cứu.

Tên tác giả hoặc nhóm tác giả: ghi đầy đủ họ và tên, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại, email phía dưới tên bài, góc phải.

Tóm tắt: (bắt buộc) gồm 2 phần:

-    Tóm tắt (tiếng Việt): không quá 300 từ tiếng Việt với đủ các từ mục Mục tiêu, Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Kết luận, Từ khóa.

-    Tóm tắt (tiếng Anh): là phần dịch ra tiếng Anh của tóm tắt tiếng Việt, bao gồm cả tên bài bằng tiếng Anh, các từ mục Objective(s), Method, Result, Conclusion, Key word. Đảm bảo phù hợp về cấu trúc câu, đúng ngữ pháp, danh pháp và thuật ngữ chuyên môn.

1.    Đặt vấn đề: giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu tổng quan, mục đích của nghiên cứu mà bài báo đề cập và mục tiêu cụ thể của nghiên cứu tổng quan.

2.    Đối tượng và phương pháp nghiên cứu tổng quan: Chỉ rõ đối tượng, thời gian, địa điểm tiến hành nghiên cứu tổng quan, thiết kế nghiên cứu, phương pháp tổng quan.

3.     Kết quả: Trình bày kết quả tìm kiếm, tóm tắt thông tin về các bài báo được đưa vào tổng quan và các kết quả tổng quan (theo mục tiêu), các bảng và hình phải rõ ràng, có đánh số thứ tự.

4.     Bàn luận: bàn luận các kết quả đã tổng quan, những kiến thức rút ra từ tổng quan và các điểm thiếu hụt mà kết quả tổng quan chưa đề cập đến…

5.     Kết luận: Khái quát kết quả tổng quan. Không viết nhắc lại các số liệu đã trình bày ở phần kết quả.

Lời cảm ơn: cảm ơn sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, đề tài, cơ quan và/hoặc tổ chức đã hỗ trợ để thực hiện bài tổng quan này.

c)   CÁC BÀI BÁO KHÁC:

Định dạng:

Tên bài: Chữ in hoa tiếng Việt, tối đa không quá 30 từ tiếng Việt, với bài nghiên cứu phải có đầy đủ nội dung nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, địa điểm và thời gian nghiên cứu.

Tên tác giả hoặc nhóm tác giả: ghi đầy đủ họ và tên, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại, email phía dưới tên bài, góc phải.

Tóm tắt: (bắt buộc) gồm 2 phần:

-    Tóm tắt (tiếng Việt): không quá 300 từ tiếng Việt với đủ các từ mục Mục tiêu, Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Kết luận, Từ khóa.

-    Tóm tắt (tiếng Anh): là phần dịch ra tiếng Anh của tóm tắt tiếng Việt, bao gồm cả tên bài bằng tiếng Anh, các từ mục Objective(s), Method, Result, Conclusion, Key word. Đảm bảo phù hợp về cấu trúc câu, đúng ngữ pháp, danh pháp và thuật ngữ chuyên môn.

1.    Đặt vấn đề: Bao gồm lý do và mục tiêu của bài báo.

2.    Nội dung chính: Linh hoạt theo từng loại bài báo

3.     Kết luận: Khái quát kết quả bài báo.

Lời cảm ơn: cảm ơn sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, đề tài, cơ quan và/hoặc tổ chức đã hỗ trợ để thực hiện bài tổng quan này.

Tài liệu tham khảo: Tác giả nên dùng phần mềm Endnote (http://endnote.com/) để trích dẫn tài liệu tham khảo; theo hệ thống trích dẫn Vancouver, theo thứ tự tiếng Việt trước tiếng Anh sau và vần ABC theo tên tác giả.

Ví dụ tài liệu tham khảo: (Như bài nghiên cứu gốc)

III. Tiêu chí chọn đăng bài:

-     Ưu tiên đăng tải những bài báo có nội dung tốt, đã được báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học cả trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

IV. Tăng cường chất lượng bài báo

         Để tăng cường chất lượng bài báo, các tác giả có thể tham khảo về phương pháp nghiên cứu, các nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo của một số loại hình nghiên cứu khoa học tại http://www.equator-network.org/ 

V.     Lưu ý đối với bản thảo và tác giả

          -     Bản thảo gửi đăng là bài chưa được gửi hay đăng trên bất kỳ một tạp chí/ấn phẩm trong nước và quốc tế nào khác.

          -     Mỗi tác giả được đứng tên đầu tối đa 02 (hai) công trình trong một số báo.

          -     Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận và những quy định liên quan của Việt Nam về các nội dung của bản thảo.

-     Tác giả gửi kèm theo bản thảo bài báo và một bản cam kết đăng bài có chữ ký của tác giả chính (Theo mẫu “mau-cam-ket-dang-bai ”) tới địa chỉ mail: jns@ndun.edu.vn

-     Bài không được đăng không trả lại bản thảo.

-     Các bài gửi không hợp lệ không được xem xét đưa vào quy trình bình duyệt của Tạp chí. 

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...