Thái độ về giáo dục kỹ năng hoạt động nhóm liên ngành của sinh viên điều dưỡng và y đa khoa tại Trường Đại học Duy Tân

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 22 View: 70

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, D. H. (2021). Thái độ về giáo dục kỹ năng hoạt động nhóm liên ngành của sinh viên điều dưỡng và y đa khoa tại Trường Đại học Duy Tân. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 124–130. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/334

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá nhận thức và xác định các yếu tố liên quan đến nhận thức về giáo dục liên ngành (IPE) và hoạt động nhóm liên ngành trong chăm sóc sức khỏecủa sinh viên Y đa khoa và sinh viên điều dưỡng tại trường Đại học Duy Tân.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 146 sinh viên điều dưỡng và y đa khoa năm cuối tại trường Đại học Duy Tân từ 12/2020 đến 3/2021. Nghiên cứu sử dụng 02 bộ câu hỏi gồm: Thái độ về giáo dục liên ngành (0.76) và Thái độ về hoạt động nhóm liên ngành trong chăm sóc sức khỏe (0.84), điểm tổng thể càng cao thể hiện sinh viên càng có thái độ tích cực.

Kết quả: Cả sinh viên Y đa khoa và sinh viên điều dưỡng đều có nhận thức tích cực về IPE (38 – 53 điểm) và nhận thức về hoạt động nhóm liên ngành trong chăm sóc sức khỏe (28-40 điểm). Sinh viên điều dưỡng cho thấy có nhận thức tích cực hơn sinh viên y đa khoa (p<0.01). Nhóm sinh viên > 25 tuổi có nhận thức tích cực hơn các nhóm tuổi còn lại (p<0.05). Không có mốiliên quan giữa nhận thức của sinh viên với giới tính và trải nghiệm trước đây về IPE.

Kết luận: Kết quả cung cấp dữ liệu đầu tiên giúp góp phần cải thiện nhận thức của sinh viên về IPE và hoạt động nhóm liên ngành trong chăm sóc sức khỏe. Mặc dù kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên có nhận thức khá tích cực, nhưng trong đó vẫn còn một số mục cho điểm số khá thấp, thể hiện những thiếu sót trong nhận thức của sinh viên. Từ đó giúp cho nhà trường có thêm cơ sở để đưa ra quyết định thiết kế và đưa IPE vào chương trình đào tạo.

Từ khóa

Nursing education, Medical education, Attitude, Interprofessional education, Interprofessional teamwork Điều dưỡng, Y đa khoa, nhận thức, giáo dục liên ngành, hoạt động nhóm liên ngành
PDF Download: 22 View: 70
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng