Thực trạng kiến thức vaccine phòng covid-19 của người dân tại điểm tiêm Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2022

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 126 View: 208

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. H. (2023). Thực trạng kiến thức vaccine phòng covid-19 của người dân tại điểm tiêm Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2022. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(03), 65–73. https://doi.org/10.54436/jns.2023.03.593

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức Vaccine phòng Covid-19 và các yếu tố liên quan đến kiến thức Vaccine phòng Covid-19 của người dân tại điểm tiêm trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 403 đối tượng tại địa điểm nghiên cứu từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 03 năm 2022.

Kết quả: Đối tượng tham gia nghiên cứu ở độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi chiếm tỷ lệ lớn hơn các nhóm đối tượng là 55,1%. Tỷ lệ nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn là 54,1%. Có 100% số đối tượng tham gia nghiên cứu đã được thực hiện tiêm ít nhất một mũi Vaccine phòng Covid- 19 trong đó số đối tượng đã tiêm mũi thứ 3 là 19,1%, số đối tượng đã tiêm mũi thứ 2 là 72%. Có 85,4% số đối tượng nghiên cứu đồng ý là lợi ích của tiêm Vaccine phòng ngừa Covid-19 là giúp bảo vệ cơ thế, chống được sự lây lan của Virus. Kết quả thu được sau khảo sát số đối tượng có điểm trung bình kiến thức là 7,2 ± 1,5 trên tổng số 10 câu hỏi. Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, nghề nghiệp và số lần tiêm Vaccine phòng Covid- 19 với kiến thức về Vaccine phòng Covid- 19 của đối tượng tham gia nghiên cứu.

Kết luận: Qua nghiên cứu cho thấy kiến thức về Vaccine phòng Covid-19 của người dân còn chưa được như kỳ vọng. Cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền để nâng cao kiến thức về dịch Covid-19 và Vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.03.593

Từ khóa

Kiến thức, Covid 19, Vaccine phòng Covid 19 Knowledge, Covid 19, Knowledge, Covid 19, Vaccine against Covid 19
PDF Download: 126 View: 208

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2020). Số 322/QĐ-BYT Quyết định về việc Hướng dẩn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới, ban hành 06/02/2020.

Lê Nguyễn Minh Hoa và các cộng sự (2021). Đánh giá mức độ nhiễm bệnh COVID-19 trên đối tượng là nhân viên y tế công tác tại các bệnh viện tuyến đầu tại Việt Nam, báo cáo tình hình y tế tháng 4 năm 2021, Hà Nội

Bộ Y tế (2021). Số 3588/QĐ-BYT Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, ban hành 25/07/2021.

Bộ Y tế (2021). Số 3886/BYT-DP về việc Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm Vắc xin phòng Covid-19, ban hành ngày 11/05/2021.

Tổng cục Thống kê (2019). Báo cáo Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019, Hà Nội, truy cập ngày 12/5/2022, tại trang http://tongdieutradanso.vn/ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-thoi-diem-0-gio-ngay-01-thang-4-nam-2019.html

Minh Cuong Duong, Bich Thuy Duong, Hong Trang Nguyen, Trang Nguyen Thi Quynh, Duy Phong Nguyen (2022). Knowledge about COVID-19 vaccine and vaccination in Vietnam: A population survey.Journal of the American Pharmacists Association 9, pp. 1544. doi: 10.1016/j.japh.2022.01.014

Md. Saiful Islam, Abu Bakkar Siddique and Rejina Akter (2021). Knowledge, attitudes and perceptions towards COVID-19 vaccinations: a cross-sectional community survey in Bangladesh. BMC Public Health. 21:1851, pp. 2-11. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11880-9.

Meliha Cagla Sonmezer and et al (2022). Knowledge, Attitudes, and Perception towards COVID-19 Vaccination among the Adult Population: A Cross-Sectional Study in Turkey. Vaccines. 10(278), pp. 2-12. doi: 10.3390/vaccines10020278.

Bewunetu Zewude và Tewodros Habtegiorgis (2021). Perceptions and Experiences of COVID-19 Vaccine Side-Effects Among Healthcare Workers in Southern Ethiopia: A Cross-Sectional Stud. Pragmatic and Observational Research. 12, pp. 131-145. DOI: 10.2147/POR.S344848.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng