Khảo sát sự hài lòng của học viên đào tạo theo nhu cầu về sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 141 View: 205

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, T. H., & Trịnh, T. L. A. (2023). Khảo sát sự hài lòng của học viên đào tạo theo nhu cầu về sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(02), 16–22. https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.605

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của học viên đào tạo theo nhu cầu về sản phụ khoa và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của học viên học tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 232 học viên đang theo học khóa học đào tạo theo nhu cầu về sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ tháng 09 năm 2021 đến tháng 03 năm 2022.

Kết quả: Tỷ lệ hài lòng của học viên đào tạo theo nhu cầu tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là 55,6%. Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, tài liệu học tập và tổng kết khoá học với sự hài lòng chung của khoá học (p < 0,01) .

Kết luận: Tỷ lệ hài lòng của học viên ở mức trung bình. Để nâng cao sự hài lòng của học viên thì Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cần phải quan tâm đến các giải pháp từ việc thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học, đến việc nâng cao chất lượng, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy và thực hành của học viên.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.02.605

Từ khóa

Sự hài lòng, chất lượng khoá học, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội On demand training staff’s satisfaction, course quality, Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital
PDF Download: 141 View: 205

Tài liệu tham khảo

H. S. Wald at al. (2015), Professional identity formation in medical education for humanistic, resilient physicians: pedagogic strategies for bridging theory to practice, Acad Med. 2015 Jun;90(6):753-60. doi: 10.1097/ACM.0000000000000725

J. Crossley, P. Vivekananda-Schmidt (2009), The development and evaluation of a Professional Self Identity Questionnaire to measure evolving professional self-identity in health and social care students, Med Teach. 2009 Dec;31(12):e603-7. doi: 10.3109/01421590903193547

M. A. Stillman Pl Fau - Gillers at al . (1983), Effect of immediate student evaluations on a multi-instructor course, J Med Educ. 1983 Mar;58(3):172-8. doi: 10.1097/00001888-198303000-00002

Lucie Depoo at al . (2016), Students’ evaluation of education in Human resource management Area: Case of Private czech University, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 9. DOI:10.7160/eriesj.2016.090203

Mai Thị Yến (2017), Khảo sát sự hài lòng của sinh viên điều dưỡng sau khi học thực hành mô phỏng tại trung tâm thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Nam Định.

Trương Phi Hùng, Trương Công Hòa. (2005), “Sự hài lòng của học viên về hoạt động dạy và học tại Khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 9, tr. 81-87.

I. V. Papathanasiou, Pavlos Tsaras K Fau – Sarafis, P. Sarafis (2014), Views and perceptions of nursing students on their clinical learning environment: teaching and learning, Nurse Educ Today. 2014 Jan;34(1):57-60. doi: 10.1016/j.nedt.2013.02.007

Simon Dousek (2012), The satisfaction with simulation experience scale (SSES): A Validation Study, J Nurs Educ Pract. 2, tr. 74-80. DOI:10.5430/jnep.v2n3p74

Tagwa Omer (2016), Nursing Students’ Perceptions of Satisfaction and Self-Confidence with Clinical Simulation Experience. Journal of Education and Practice, Vol.7, No.5, 2016. DOI:10.13140/RG.2.1.2104.2800

K. Sildver at al. (2022), Midwife students and hospital mentors satisfaction with professional practice in Estonia, Eur J Midwifery. 2022; 6: 9. doi: 10.18332/ejm/145790

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng