Thay đổi kiến thức và thái độ về vàng da sơ sinh của các thai phụ sau giáo dục sức khỏe tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 52 View: 74

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, T. D., Trần, A. D., & Nguyễn, V. T. (2022). Thay đổi kiến thức và thái độ về vàng da sơ sinh của các thai phụ sau giáo dục sức khỏe tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 24–33. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.380

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thái độ về vàng da sơ sinh của các thai phụ sau giáo dục sức khỏe tại khoa Phụ Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp trên một nhóm có so sánh trước sau với cỡ mẫu 102 thai phụ đang mang thai ở tuần thứ 35 thực hiện khám thai định kỳ và đăng ký sinh tại khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn. Sử dụng phương pháp truyền thông trực tiếp có sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông. Đánh giá kiến thức, thái độ của đối tượng tại 3 thời điểm trước, ngay sau và sau 1 tháng can thiệp thông qua bộ câu hỏi được thiết kế bởi nhóm nghiên cứu.

Kết quả: Tỷ lệ kiến thức đạt về vàng da sơ sinh của các thai phụ tăng lên rõ rệt từ 14,7% trước can thiệp lên 79,4% sau can thiệp và 83,3% sau can thiệp một tháng (p<0,05). Điểm trung bình kiến thức chung tăng có ý nghĩa thống kê ngay sau can thiệp và sau can thiệp 1 tháng so với trước can thiệp (p<0,001). Tỷ lệ thai phụ có thái độ chung đúng tăng từ 66,7% trước can thiệp lên 92,2% sau can thiệp và duy trì ở 92,2% sau can thiệp một tháng (p<0,05). Điểm trung bình thái độ chung tăng có ý nghĩa thống kê, ngay sau can thiệp và duy trì ở mức khá cao sau can thiệp 1 tháng (p<0,001).

Kết luận: Có sự cải thiện rõ ràng về mặt kiến thức cũng như thái độ của các thai phụ về vàng da sơ sinh sau khi áp dụng truyền thông giáo dục sức khỏe chứng minh sự hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục sức khỏe được áp dụng.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.380

Từ khóa

Vàng da sơ sinh, kiến thức, thái độ, thai phụ, Quảng Ninh Neonatal jaundice, knowledge, attitude, pregnant women, Quang Ninh
PDF Download: 52 View: 74

Tài liệu tham khảo

Bello M, Yahaya S.J, Amodu M et al (2014). Neonatal Jaundice: Knowledge, attitude and practice of mothers in Gwoza local government area of Borno state, North-Eastern Nigeria.International Journal of Healthcare Sciences, 1(1), 7-12.

Nigatu G.S, Worku G.A, Dadi F.A (2015). Level of mother’s knowledge about neonatal danger signs and associated factors in North West of Ethiopia: a community based study.BMC Res Notes, 8, 309.

Phạm Diệp Thùy Dương (2014). Kiến thức, thái độ, thực hành về vàng da sơ sinh của các bà mẹ và nhân viên y tế Sản Nhi tại thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Amegan-Aho H.K, Segbefia I.C, Glover O.D.N et al (2019). Neonatal Jaundice: awareness, perception and preventive practices in expectant mothers. Ghana Med J, 53(4), 267-272.

Lâm Thị Mỹ, Phạm Diệp Thùy Dương (2012). Đặc điểm nhập viện các trường hợp vàng da do tăng bilirubin gián tiếp ở khoa Sơ sinh bệnh viện Nhi đồng II trong 3 năm 2009-2011. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 16(2), 70-72.

Hoàng Thị Làn (2013). Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng vàng da tăng bilirubin tự do nặng ở trẻ sơ sinh và kiến thức, thái độ, thực hành của các bà mẹ, Luận án Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hải Phòng.

Nguyễn Bích Hoàng (2015). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá sự phát triển ở trẻ sơ sinh đủ tháng vàng da phải thay máu, Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.

Zhang L, Hu P, Wang J et al (2015). Prenatal Training Improves New Mothers’ Understanding of Jaundice.Med Sci Monit, 21, 1668-73.

Trần Hạnh Bắc (2017). Đánh giá sự thay đổi nhận thức về vàng da sơ sinh của các bà mẹ sau giáo dục sức khỏe tại khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa năm 2017, Luận văn Thạc sỹ điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Đỗ Thị Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Đinh Thị Thu Hằng và cộng sự (2018). Thay đổi nhận thức của bà mẹ về vàng da sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định. Tạp chí Khoa học điều dưỡng,1,15-20.

Kashaki M, Kazwmian M, Afieh A et al (2016). Effect of educational intervention on the knowledge and practice among parents of newborns with jaundice.International journal of pediatrics, 4(9), 3441-3447.

Centers for Disease Control and Prevention (2006), What every parent needs to know, <http://www.cdc.gov/jaundice> xem 18/11/2020.

Said N, Ashikin N, Mahfuzah et al (2018). Postnatal mother: Knowledge and attitude towards Neonatal Jaundice (NNJ). Elevate The International Journal of Nursing Education, 1(1), 53-58.

Nguyễn Thị Tố Nga (2020). Thay đổi kiến thức và thái độ của thai phụ về vàng da sơ sinh tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên năm 2020 sau giáo dục sức khỏe, Luận văn thạc sĩ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng