Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng thực hiện quy trình hút đờm qua ống nội khí quản cho người bệnh thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng thực hiện quy trình hút đờm qua ống nội khí quản cho người bệnh thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 103 View: 109

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. H., Vũ, T. Én, Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. L., & Lê, T. K. T. (2019). Thực trạng thực hiện quy trình hút đờm qua ống nội khí quản cho người bệnh thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 39–45. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/198

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng một phần công tác chăm sóc hút đờm cho người bệnh thở máy qua ống nội khí quản của điều dưỡng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang quan sát mở hoạt động thực hiện quy trình hút đờm khi chăm sóc người bệnh thở máy có đặt ống nội khí quản của các điều dưỡng viên khoa Hồi sức tích cực & Chống độc từ tháng 01/2018 đến 04/2018.

Kết quả: Có 74,91% số lần thực hiện là điều dưỡng nữ, điều dưỡng có trình độ cao đẳng chiếm 21,77%; Điều dưỡng có thâm niên công tác ≤ 5 năm là 35,42%, số lần điều dưỡng thực hiện trong ca không trực là 64,94%. Trong nhóm người bệnh được quan sát có 72,32% là nam, 15,50% nằm phòng tự nguyện. Thời gian thở máy ≤ 2 ngày là 45,76%.

Kết luận: Thực trạng chăm sóc hút đờm của điều dưỡng viên cơ bản được thực hiện tốt.

Từ khóa

Mechanical ventilation, sputum suction, endotracheal tube, nurses Thở máy, hút đờm, ống nội khí quản, điều dưỡng viên.
PDF Download: 103 View: 109
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng