Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh thông khí nhân tạo xâm nhập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh thông khí nhân tạo xâm nhập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 94 View: 253

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, T. Én, Lê, T. T., Vũ, Đức Định, Phạm, T. H., & Phạm, T. B. N. (2019). Thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh thông khí nhân tạo xâm nhập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(1), 41–46. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/154

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh có thông khí nhân tạo xâm nhập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang quan sát mở hoạt động thực hiện 5 quy trình: hút đờm, vỗ rung, vệ sinh răng miệng, thay băng canuyl mở khí quản, chăm sóc ống nội khí quản trên 16 điều dưỡng viên khoa Hồi sức tích cực & Chống độc cho người bệnh thông khí nhân tạo xâm nhập từ tháng 01/2018 đến 04/2018.

Kết quả: Có 72% số lần thực hiện là điều dưỡng nữ, điều dưỡng có trình độ trung cấp chiếm 43,7%; 37% thâm niên công tác > 10 năm, số lần thực hiện trong ca trực là 34,8%. Trong nhóm người bệnh được quan sát có 73,8% là nam, 20,4% nằm phòng tự nguyện. Thời gian thở máy ≥ 5 ngày là 16,1%. Tỷ lệ thực hành hút đờm đạt yêu cầu là 76,6%, vỗ rung 30,9%, vệ sinh răng miệng 68,2%, chăm sóc canuyl mở khí quản 51,4%, chăm sóc ống nội khí quản đạt 72,9%.

Kết luận: Tỷ lệ thực hành chăm sóc hô hấp hầu hết đều đạt trên 50%.

Từ khóa

invasive mechanical ventilation , respiratory care, nurse. Thông khí nhân tạo xâm nhập, chăm sóc hô hấp, điều dưỡng viên.
PDF Download: 94 View: 253
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng