Kiến thức, thái độ và thực hành về phương pháp Kangaroo của bà mẹ có con sinh non tháng tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 182 View: 322

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. T., & Lê, T. T. (2022). Kiến thức, thái độ và thực hành về phương pháp Kangaroo của bà mẹ có con sinh non tháng tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 56–64. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.383

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về phương pháp Kangaroo của bà mẹ có trẻ sinh non tháng tại khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 108 bà mẹ đang thực hiện chăm sóc con sinh non bằng phương pháp Kangaroo tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2021. Đánh giá kết quả qua kiến thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ với tiêu chí Đạt hoặc Không Đạt. Số liệu sau thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0.

Kết quả: 100% bà mẹ đạt kiến thức về chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo, 88,8% có thái độ tích cực về việc chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo, tỷ lệ thực hành Đạt các bước chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo là 78,7%. Trong các bước chăm sóc trẻ, 2/12 bước có mức đạt thực hành khá thấp là bước 5 và bước 12 với tỷ lệ đạt lần lượt là 40,7% và 32,4%.

Kết luận: Tất cả các bà mẹ trong nghiên cứu đều đạt kiến thức và phần lớn trong số họ có thái độ tích cực và thực hành tốt chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo. Có 2 trong tổng số 12 bước thực hành chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo có tỷ lệ đạt thực hành thấp trong đó có một bước có nhiều ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc trẻ bằng phương pháp này, Do vậy cần chú ý hướng dẫn và giám sát các bà mẹ khi áp dụng để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ sinh non phương pháp này.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.383

Từ khóa

Kiến thức, thái độ, thực hành, phương pháp Kangaroo Knowledge, attitude, practice, Kangaroo method
PDF Download: 182 View: 322

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thị Thúy An, Đặng Thị Hà (2013). Kiến thức, thái độ và thực hành của bà mẹ về ủ ấm cho trẻ sinh non tại khoa sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Nghiên Cứu Học Thành Phố Hồ Chí Minh, 17(4), 98–104.

Nguyễn Thị Thu Trang (2017). Thực trạng tư vấn của nhân viên y tế và kiến thức của bà mẹ về chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương năm 2017, Luận văn Thạc sĩ quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng.

Hà Thị Kim Loan (2019). Kiến thức, thực hành của bà mẹ và kết quả chăm sóc trẻ đẻ non được áp dụng phương pháp ủ ấm da kề da tại Bệnh viện Bạch Mai, Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội.

Trần Thị Dự (2015). Khảo sát kiến thức, thực hành về phương pháp ủ ấm da kề da của bà mẹ có con đẻ non tại khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2015, Đề tài tốt nghiệp hệ cử nhân VLVH, Trường Đại học Thăng Long.

Trương Thị Hải (2016). Tìm hiểu kiến thức, thực hành về phương pháp ủ ấm da kề da và cho con bú của sản phụ tại Bệnh viện Bạch Mai, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân y khoa, Đại học Y Hà Nội.

Hoàng Thị Huệ và Nguyễn Triệu Thanh Đan (2017). Khảo sát kiến thức thực hành phương pháp da kề da và nuôi con bằng sữa mẹ sớm của các bà mẹ sanh ngả âm đạo tại bệnh viện Hùng Vương năm 2017. Tạp chí Nghiên cứu khoa học, tập 18 (2), 57 – 64

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng