Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị tại trung tâm ung bướu – bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị tại trung tâm ung bướu – bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 332 View: 599

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. L., & Lê, T. T. (2019). Thực trạng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị tại trung tâm ung bướu – bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(2), 13–21. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/180

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị nội trú tại Trung tâm Ung Bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả được thực hiện với cỡ mẫu là 380 người bệnh ung thư đang điều trị tại Trung tâm Ung Bướu – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình từ 01/2019 đến 5/2019.

Kết quả: Người bệnh ung thư có nhu cầu về chăm sóc giảm nhẹ chiếm tỷ lệ cao (76,3%). Các nhu cầu chiếm tỷ lệ cao là: nhu cầu cần điều dưỡng có chuyên môn chăm sóc (78,2%); nhu cầu về thông tin, nhu cầu chẩn đoán bệnh (91,8%); 82,4% đối tượng cần sự động viên khích lệ của gia đình. 87,9% đối tượng có nhu cầu được mọi người xung quanh tôn trọng và đối xử bình thường. Nhóm nhu cầu vật chất: Chiếm tỷ lệ cao nhất là nhu cầu cung cấp thêm thông tin về những vấn đề liên quan đến kinh tế (83,4%).

Kết luận: Người bệnh ung thư có nhu cầu cao về các nhóm nhu cầu chăm sóc khác nhau. Lớn nhất là nhu cầu chẩn đoán bệnh (91,8%) và nhỏ nhất là nhu cầu về điều dưỡng có chuyên môn chăm sóc (78,2%). Cần nắm được các nhu cầu của người bệnh để có hướng chăm sóc giảm nhẹ ung thư phù hợp.

Từ khóa

Demand for palliative care, cancer Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ, ung thư.
PDF Download: 332 View: 599
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng