Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư tại trung tâm ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 3 View: 19

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, Đình S., Phạm, N. Ánh, Đặng, T. V. A., & Lê, T. P. (2022). Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư tại trung tâm ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan . Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 31–40. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.423

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnhung thư tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 190 người bệnh ung thư từ 18 tuổi trở lên và điều trị nội trú từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021.

Kết quả: Tỷ lệ người bệnh có nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ chiếm 66,3%. Trong đó, 3 nhóm nhu cầu có tỷ lệ cần hỗ trợ cao nhất là: nhu cầu hỗ trợ thông tin y tế, nhu cầu hỗ trợ tài chính và phúc lợi xã hội và nhu cầu hỗ trợ thể chất. Có mối liên quan giữanhu cầu chăm sóc giảm nhẹ với giai đoạn bệnh và nghề nghiệp của người bệnh ung thư. Nhóm người bệnh ở giai đoạn III và IV có nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ cao hơn gấp 1,63 lần) so với nhóm người bệnh ở giai đoạn I, II (p < 0,05; 95%CI: 1,15 – 2,32). Người bệnh làm nghề nông có nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ cao hơn gấp 3,17 lần so với người bệnh đã nghỉ hưu (p<0,05; 95%CI: 1,43 – 7,07).

Kết luận: Đa số người bệnh ung thư  có nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ. Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư có mối liên quan đến giai đoạn bệnh và nghề nghiệp của người bệnh.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.423

Từ khóa

Từ khóa: Ung thư, nhu cầu, chăm sóc giảm nhẹ. Key word: Cancer, needs, palliative care
PDF Download: 3 View: 19

Tài liệu tham khảo

Globocan and International Agency for research on cancer (2020), Estimated number of new cases in 2020, worldwide, both sexes, all ages.

Ngoma, Twalib (2006), “World Health Organization cancer priorities in developing countries”. 17, tr. viii9-viii14. doi: 10.1093/annonc/mdl982

Lưu Bích Ngọc và Nguyễn Thị Thiềng (2018), Tiêu dùng rượu bia ở Việt Nam - Một số kết quả Điều tra quốc gia, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Harding, R, et al. (2019), “Policies on Palliative Care in Different Parts of the World”, tr. 89-104. DOI:10.1007/978-3-319-31738-0_7-1.

Bộ Y tế và Tổng cục Thống Kê (2018), Niên giám thống kê Y tế năm 2018, Hà Nội.

Sleeman, K. E, et al. (2019), “The escalating global burden of serious health-related suffering: projections to 2060 by world regions, age groups, and health conditions”, Lancet Glob Health. 7(7), tr. e883-e892. DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30172-X

Dương Thị Hồng Hạnh, Bệnh không lây nhiễm: Gánh nặng, yếu tố nguy cơ và chiến lược phòng chống, tại trang: http://www.tapchiyhocduphong.vn/tin-tuc/dien-dan-y-hoc-du-phong/benh-khong-lay-nhiem-ganh-nang-yeu-to-nguy-co-va-chien-luoc-phong-chong-o81E21074.html.

Bộ Y Tế, Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015 – 2025, tại trang: https://vncdc.gov.vn/files/document/2016/4/chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-benh-khong-lay-nhiem.pdf.

Trần Thị Liên và Lê Thanh Tùng (2019), “Thực trạng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị tại trung tâm ung bướu”, Tạp chí khoa học điều dưỡng. 03(2), tr. 13 - 21.

Osse, B. H, et al. (2004), “Towards a new clinical tool for needs assessment in the palliative care of cancer patients: the PNPC instrument”, J Pain Symptom Manage. 28(4), tr. 329-41. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2004.01.010.

Nguyễn Thị Thu Tuyết, Lê Thị Kim Ánh và Bùi Ngọc Lan (2019), “Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị tại khoa ung thư, bệnh viện nhi Trung ương năm 2018”, Tạp chí Nhi khoa. 12(2), tr. 58 -64.

Phạm Khánh Huyền và các cộng sự. (2020), “Thực trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư đầu mặt cổ tại bệnh viện ung bướu Nghệ An năm 2020”, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 03(03), tr. 28 - 32.

Wang, T, et al.(2018), “Unmet care needs of advanced cancer patients and their informal caregivers: a systematic review”, BMC Palliat Care. 17(1), tr. 96. DOI: 10.1186/s12904-018-0346-9.

Phạm Qúy (2021), Người Việt tiêu tốn bao nhiêu tiền điều trị ung thư mỗi năm?, VTCNews, truy cập ngày 12/06/2021-2021, tại trang web https://vtc.vn/nguoi-viet-tieu-ton-bao-nhieu-tien-dieu-tri-ung-thu-moi-nam-ar429288.html.

Văn Nam (2021), Hội thảo Cơ chế tài chính nhằm tăng cường tiếp cận các giải pháp công nghệ mới trong chăm sóc sức khỏe, Thời báo tài chính, truy cập ngày 12/06/2021-2021, tại trang http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2021-04-06/nguoi-benh-phai-bo-toi-43-chi-phi-y-te-tu-tien-tui-102113.aspx.

Nguyen, S. M, et al. (2019), “Projecting Cancer Incidence for 2025 in the 2 Largest Populated Cities in Vietnam”, Cancer Control. 26(1), doi: 10.1177/1073274819865274

Đỗ Thị Thắm (2018), Đánh giá nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ và các yếu tố liên quan của người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại bệnh viện K trung ương năm 2018, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Phạm Thu Dịu (2020), Thực trạng nhu cầu và đáp ứng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị nội trú tại bệnh viện tỉnh Nam Định năm 2020, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng