Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thực trạng stress và các yếu tố liên quan của Điều dưỡng tại Bệnh viện K cơ sở 2 năm 2021 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thực trạng stress và các yếu tố liên quan của Điều dưỡng tại Bệnh viện K cơ sở 2 năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 662 View: 1052

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. T. H., Nguyễn, M. A., & Vũ, Đình S. (2021). Thực trạng stress và các yếu tố liên quan của Điều dưỡng tại Bệnh viện K cơ sở 2 năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(3), 159–168. https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.353

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và xác định các yếu tố liên quan đến stress của Điều dưỡng tại Bệnh viện K cơ sở 2 năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứumô tả ngang kết hợp thu thập số liệu định lượng toàn bộ 59 điều dưỡng lâm sàng và dữ liệu định tính từ 5 cuộc phỏng vấn sâu gồm 01 điều dưỡng trưởng khoa, 02 điều dưỡng có điểm trung bình stress cao nhất và 02 điều dưỡng có điểm trung bình stress thấp nhất.

Kết quả: Điểm trung bình chung mức độ stress của Điều dưỡng viên là 1,67 ± 0,34 (mức độ stress thấp), trong đó điểm trung bình về mức độ stress của 8 nhóm vấn đề gồm Đối mặt với cái chết; Xung đột với bác sĩ; Chưa có sự chuẩn bị về cảm xúc; Vấn đề liên quan đến điều dưỡng đồng nghiệp; Vấn đề liên quan với cấp trên; Quá tải công việc; Không chắc chắn về hướng điều trị và Vấn đề liên quan đến người bệnh và gia đình người bệnh lần lượt là 1,72 ± 0,46; 1,40 ± 0,45; 2,11 ± 0,67; 1,37 ± 0,77; 1,34 ± 0,39; 1,87 ± 0,55; 1,53 ± 0,34; và 2,03 ± 0,52 (mức độ trung bình). Theo phân loại stress chung 79,7% điều dưỡng viên có mức stress thấp, 20,3% điều dưỡng còn lại có mức stress trung bình. Các yếu tố gồm môi trường làm việc, nội công việc và yếu tố cá nhân có liên quan đến tình trạng stress của điều dưỡng.

Kết luận: Mức độ stress của các điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện K cơ sở 2 cơ bản mức thấp (chiếm đa số) và mức độ trung bình. Yếu tố gây stress cao nhất là chưa có sự chuẩn bị về cảm xúc, tiếp đến là người bệnh và người nhà người bệnh, rồi đến khối lượng công việc của điều dưỡng. Các yếu tố: Môi trường làm việc, nội dung công việc , yếu tố cá nhân, làm thêm bên ngoài khi hết giờ làm việc, người bệnh trung bình chăm sóc trong một buổi trực, thu nhập chính trong gia đình là các yếu tố liên quan đến tình trạng stress của điều dưỡng.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.353

Từ khóa

Nurse, stress, cancer, hospital Điều dưỡng, stress, ung thư, bệnh viện
PDF Download: 662 View: 1052
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng