Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp và năng lực giao tiếp giữa các cá nhân của sinh viên Điều dưỡng tại Trường Đại học Duy Tân | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp và năng lực giao tiếp giữa các cá nhân của sinh viên Điều dưỡng tại Trường Đại học Duy Tân

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 493 View: 1009

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H. H. (2021). Thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp và năng lực giao tiếp giữa các cá nhân của sinh viên Điều dưỡng tại Trường Đại học Duy Tân. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(3), 136–148. https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.351

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp và năng lực giao tiếp giữa các cá nhân của sinh viên điều dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt ngang được tiến hành với cỡ mẫu là 219 sinh viên điều dưỡng của Trường Đại học Duy Tân từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021. Sử dụng 2 bộ công cụ là thái độ về việc học kỹ năng giao tiếp (CSAS) và năng lực giao tiếp giữa các cá nhân (ICCS).

Kết quả: Sinh viên điều dưỡng có thái độ tích cực (PAS) đối với việc học kỹ năng giao tiếp ở mức cao (52,4 ± 6,0) và thái độ tiêu cực (NAS) đối với việc học kỹ năng giao tiếp ở mức trung bình (36,9 ± 8,8). Sinh viên điều dưỡng có năng lực giao tiếp giữa các cá nhân ở mức trung bình (102,83 ± 11,59). Có mối liên quan giữa các yếu tố năm học, giới tính, xếp loại học tập, từng giữ chức vụ trong lớp, tham gia các hoạt động ngoại khóa,tự tìm hiểu và nhu cầu học bài bản về các kỹ năng giao tiếp với thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp của sinh viên (p<0,05). Có mối liên quan giữa các yếu tố xếp loại học tập, nhu cầu học bài bản về các kỹ năng giao tiếp với năng lực giao tiếp giữa các cá nhân của sinh viên (p<0,05).

Kết luận: Sinh viên điều dưỡng có thái độ tích cực ở mức cao và thái độ tiêu cực ở mức trung bình đối với việc học kỹ năng giao tiếp. Cần có những biện pháp hỗ trợ để cải thiện năng lực giao tiếp giữa các cá nhân cho sinh viên.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.3.351

Từ khóa

Nursing students, attitudes towards learning communication skills, interpersonal communication competence Sinh viên điều dưỡng, thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp, năng lực giao tiếp giữa các cá nhân
PDF Download: 493 View: 1009
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng